Gratis schatting

Vastgoednieuws, heet van de naald

Verplicht asbestinventarisatieattest bij verkoop verduidelijkt

Asbest
Tegen 2040 moet Vlaanderen asbestveilig zijn. Daarom zullen eigenaars in de toekomst verplicht over een asbestinventarisatieattest moeten beschikken bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan 2001. Dit attest beschrijft welke onderdelen van het gebouw asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig te beheren of te verwijderen. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Om deze verplichting verder vorm te geven, werd onlangs een ontwerp van uitvoeringsbesluit voor de eerste maal principieel goedgekeurd. Dit verduidelijkt hoe een en ander verder zal worden geconcretiseerd.
Enkele andere zaken om nog te noteren over het asbestattest:

  • De eigenaar van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar hoeft niet te beschikken over een geldig asbestinventarisattest als de grondoppervlakte van die constructie kleiner is dan 20 m²
  • Een verhuurder die over een asbestsattest beschikt, moet een kopie bezorgen aan de huurder
  • Het bezitten van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar vormt de aanleiding om over een asbestattest te moeten beschikken
  • Het asbestattest afgeleverd door de OVAM is het onderzoeksrapport als resultaat van een inspectie (inventarisatie) ter plaatse door een gecertificeerd asbestdeskundige. De asbestdeskundige moet de inventarisatie uitvoeren volgens een standaard inspectieprotocol van de OVAM
  • Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie mogen een asbestinventaris opmaken. Een asbestdeskundige moet hiervoor een verplichte opleiding volgen en slagen in een eindexamen van de OVAM
  • Voor de aflevering van een asbestinventarisattest zal een retributie gevraagd worden. De hoogte daarvan moet nog definitief vastgelegd worden. Dat zal gebeuren middels een ministerieel besluit
  • OVAM raamt dat er tussen 2022 en 2040 ieder jaar 210.000 asbestattesten opgemaakt zouden worden (zowel nieuwe als actualisaties)

Databank asbestinventarisatie
Het besluit bevat een uitdrukkelijk leesrecht in de databank asbestinventarisatie voor de syndicus, in het kader van het asbestinventarisatieattest dat werd opgesteld voor de gemene delen. Ook de vastgoedmakelaar die bemiddelt bij de verkoop of verhuur van een constructie met risicobouwjaar, krijgt inzage in de databank. Zo zal men kunnen nagaan of er reeds een (nog geldig) attest beschikbaar is.

Hoe lang geldig?
De standaard geldigheidsduur voor het asbestinventarisatieattest zal in de regel 10 jaar bedragen. Indien de (risico)situatie in een gebouw met asbestattest wijzigt, moet de eigenaar het asbestattest laten actualiseren. Bij urgente risico’s zal de asbestdeskundige adviseren welke risicobeheersmaatregelen snel moeten genomen worden en zal hij hieraan gekoppeld de geldigheidsduur van het asbestinventarisattest beperken indien deze risicobeheersmaatregelen niet voor de aflevering van het asbestinventarisattest gerealiseerd werden.

Vanaf wanneer?
De bepalingen rond asbestinventarisatie zullen tegen uiterlijk 1 juli 2022 in werking treden. Van bij de inwerkingtreding wordt de nieuwe informatieplicht formeel van kracht. Dit echter enkel voor de onderhandse verkoopovereenkomsten die vanaf de datum van inwerkingtreding worden ondertekend. Met andere woorden: is er op dat ogenblik reeds een ondertekende compromis, dan moet er geen asbestattest aangevraagd worden, ook niet door de notaris met het oog op de authentieke akte.

Bij de verkoop van een appartement moet aan de koper zowel een asbestattest voor het appartement als één voor de gemeenschappelijke delen worden overhandigd. Zoals reeds aangekondigd in dit artikel wordt, naar analogie met het EPC voor de gemeenschappelijke delen, ook gewerkt met een afzonderlijk asbestattest op niveau van de mede-eigendom. Voor de aanvraag van het asbestattest voor de gemeenschappelijke delen wordt iets meer tijd voorzien. Voorlopige datum van inwerkingtreding rond de verplichting om over een asbestattest voor de gemeenschappelijke delen te beschikken is 1 mei 2025.

Vragen over dit nieuws?

U bent verkoper

U bent verkoper
Wens je jouw eigendom zorgeloos te verkopen? Wij streven steeds naar de hoogst mogelijke prijs & de beste voorwaarden bij verkoop. Ontdek het hier.
Ontdek meer

U bent verhuurder

U bent verhuurder
Je wenst te verhuren zonder kopzorgen? Wij nemen deze taken graag voor onze rekening. Wij bieden 2 verschillende dienstenpakketten aan voor verhuur. Ontdek ze hier.
Ontdek meer